Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Európska komisia prijala partnerskú dohodu so Slovenskom

EÚ

Európska komisia prijíma partnerskú dohodu so Slovenskom o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v prospech rastu a zamestnanosti v rokoch 2014 – 2020.

Európska komisia prijala partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, v ktorej sa stanovuje stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Dnešná dohoda pripravuje pôdu pre financovanie politiky súdržnosti v celkovej výške 14 mld. EUR (v bežných cenách vrátane financovania Európskej územnej spolupráce) a 1,5 mld. EUR na rozvoj vidieka. Slovensko dostane 15,8 mil. EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF).

Investície EÚ, ktoré sú určené reálnej ekonomike, podporia konkurencieschopnosť, znižovanie nezamestnanosti a rast, a to prostredníctvom podpory inovácie, nízkouhlíkového hospodárstva, odbornej prípravy a vzdelávania. Takisto sa zamerajú na podporu podnikania, boja proti sociálnemu vylúčeniu a snáh o rozvoj takého hospodárstva, ktoré je šetrné k životnému prostrediu a efektívne využíva zdroje.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú:

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn k prijatiu dohody povedal: „Obyčajní ľudia na Slovensku musia pocítiť a vidieť prínosy investícií EÚ. Dnes sme prijali strategický investičný plán, na základe ktorého sa toto stane skutočnosťou. Táto partnerská dohoda je pre Slovensko štartovacou čiarou smerom k rastu a zamestnanosti počas nasledujúcich 10 rokov a odzrkadľuje spoločné odhodlanie Európskej komisie a Slovenska čo najefektívnejšie využívať investície EÚ.“

Komisár Hahn ďalej uviedol: „Od pristúpenia Slovenska k Európskej únii pred 10 rokmi európske štrukturálne a investičné fondy významne prispeli k rozvoju krajiny. Zohrali kľúčovú úlohu pri obnove rastu v krízových rokoch. Od roku 2007 do roku 2013 prispeli k vytvoreniu viac než 81 000 nových pracovných miest, dodávkam čistej vody tisíckam občanov a podporili nové podniky. V rokoch 2014 – 2020 sa môžeme dostať ďalej: investície v rámci našej reformovanej politiky súdržnosti budú hybnou silou podpory výskumu a inovácie, MSP a zabezpečia širokopásmové pripojenie v každej domácnosti a podniku. Tieto strategické investície podporia konkurencieschopnosť Slovenska a vytvoria dlhodobé pracovné miesta. Investície sa sústredia na podporu čistejšej mestskej dopravy a železníc s cieľom prepojiť a transformovať slovenské mestá a zabezpečiť tak vyššiu kvalitu života pre ľudí v nich žijúcich, a to prostredníctvom poklesu emisií a zníženia znečisťovania životného prostredia.“

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor v tejto súvislosti uviedol:

„Ľudský kapitál je kľúčovou hybnou silou oživenia hospodárstva a Európsky sociálny fond je hlavným nástrojom EÚ na investície do zamestnateľnosti a sociálneho začlenenia. Preto som veľmi rád, že sa Slovensko po konštruktívnych rokovaniach rozhodlo využiť 2,17 mld. EUR (22,75 %) svojich zdrojov zo štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020 z ESF, čo je oveľa viac než prostriedky z ESF v rokoch 2007 – 2013 (1,5 mld. EUR). Európsky sociálny fond pomôže Slovensku zvýšiť zamestnanosť a znížiť chudobu v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a odporúčaniami EÚ pre jednotlivé krajiny, pokiaľ ide o vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie a verejnú správu. Medzi kľúčové strategické ciele, ktoré si Slovensko zvolilo a ktoré budú podporované z ESF v nasledujúcich rokoch, patria: riešenie vysokej nezamestnanosti mladých ľudí, podpora tých, ktorí to najviac potrebujú, na trhu práce, zlepšenie adekvátnosti odborného vzdelávania a prípravy vo vzťahu k trhu práce, riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia rómskej menšiny a zlepšenie kvality verejnej správy.“

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș vyhlásil:

„Dnešným prijatím partnerskej dohody sme vytvorili strategický rámec pre úspešnú implementáciu politiky rozvoja vidieka na Slovensku. Očakávame, že zlepšenie koordinácie medzi všetkými fondmi EÚ povedie k zvýšenej efektívnosti a synergii vo vykonávaní programov a prinesie zhodnotenie investovaných finančných prostriedkov. Slovensko má veľký potenciál, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť jeho poľnohospodárstva, ako aj environmentálne hodnoty a lokálny rozvoj jeho vidieckych oblastí, pričom tiež čelí dôležitým výzvam. Slovenský program rozvoja vidieka preto poskytne mnohé príležitosti poľnohospodárom a vidieckym aktérom, aby na tieto výzvy reagovali. Som presvedčený, že na tento účel Slovensko využije program rozvoja vidieka.“

Komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla:

„Finančná podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) sa na Slovensku zameria na rozvoj konkurenčného sektora chovu rýb, ktorý je zároveň šetrný k životnému prostrediu. Chov rýb takisto pomáha vytvárať pracovné miesta v miestnych hospodárstvach, keďže chované ryby sú lokálnymi zdrojmi. Financovanie je možné poskytnúť na podporu nových technológií v oblasti akvakultúry, ktoré zvyšujú produktivitu a diverzifikáciu produktov. Pravidlá EÚ v oblasti akvakultúry patria medzi najprísnejšie vo svete – financovanie by malo pomôcť pri zachovávaní životného prostredia a prírodných zdrojov.“

Všetky členské štáty už Komisii predložili svoje partnerské dohody. Prijatie týchto dohôd bude nasledovať po procese konzultácií.

Brusel | 20. júna 2014