PPA

PPA
 1. Informácie o registri pôdy LPIS sú pre verejnosť dostupné prostredníctvom pôdneho portálu, ktorý prevádzkuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a...
 2. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy oznamuje žiadateľom o priame podpory zmenu v nahlasovaní plodiny ozdobnica čínska pre rok 2018.
 3. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania disponibilnej alokácie pre vyzvanie č. TP-A3-2016-02, aktivita 3 plánuje ku dňu 31. 5....
 4. o poskytnutie dotácie na opatrenie „kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“
 5. o poskytnutie dotácie na opatrenie „založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“
 6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre...
 7. o poskytnutie dotácie na opatrenie „zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách“
 8. o poskytnutie dotácie na opatrenie „kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“
 9. o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave
 10. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.
 11. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018.
 12. -
 13. Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že začalo 3. hodnotiace kolo....
 14. pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka
 15. „Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje vyhlásenie nákupu sušeného odstredeného mlieka do verejnej intervencie prostredníctvom verejnej súťaže“.

Kalendár

Apríl 2018
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30