Warning: A non-numeric value encountered in /home/as015600/www_root/templates/as002066/params.php on line 62

Informácia o účasti na úprave návrhu...

12. 05. 15

Informácia o účasti na úprave návrhu programového vyhlásenia vlády

V spojitosti s kritikou pasivity poľnohospodárskej samosprávy pri Programovom vyhlásení vlády SR zaslal predseda ZPDaOS SR minulý týždeň šéfredaktorovi RN Ing. Bohumilovi Urbánikovi list tohto znenia:

 

Vážený pán šéfredaktor,

v poznámke k ohlasom na návrh Programového vyhlásenia vlády SR v 19. čísle RN z 9. mája 2012 Váš zástupca Roman Letrich napísal, že k časti, venovanej agropotravinárskemu odvetviu sa ozvali len Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Potravinárska komora Slovenska .... a že „vyslovene či prevažne kritické hodnotenie tohto dokumentu ... verejne nepredniesol nik“. Čitatelia RN to môžu vnímať aj ako kritiku iných samosprávnych organizácií poľnohospodárov pre ich pasivitu, ktorá z pera renomovaného novinára iste nie je ľahostajná ani ich členom.

Je vecou redakcie, akú predstavu má o príprave a schvaľovaní takéhoto závažného dokumentu a o možnostiach ovplyvniť jeho obsah napríklad predstaviteľmi poľnohospodárskej samosprávy. Predstava, že tie výhrady k návrhu jeho znenia a alternatívne návrhy na zmeny, ktoré sa nepredkladajú verejne, vari ani neexistujú, zodpovedá asi len novinárskemu uvažovaniu. Navyše akoby hlavné bolo verejne prednesené „vysvetlenie či prevažne kritické hodnotenie tohto dokumentu“ a nie uplatnenie návrhov na jeho úpravu. V predmetnej poznámke je také hodnotenie predznačené v tom zmysle, že „papier znesie všetko“ a že poľnohospodári „veľmi dobre vedia, že zo sľubov nevyžijú“.

Ponechávam stranou otázku postoja redakcie resp. Vášho zástupcu p. Lettricha k návrhu programového vyhlásenia vlády SR. Sme však toho názoru, že vo fáze jeho prípravy a schvaľovania bolo rozhodujúce nie jeho verejné hodnotenie, ale predkladanie návrhov na zmeny a na alternatívne znenie programových zámerov a opatrení vlády s náležitým odôvodnením.

Na dôkaz oprávnenosti našej výhrady voči jednostrannej informácii Vás chcem informovať, že Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR postupoval pri príprave programového vyhlásenia takto:

  • Prvé stanovisko a návrhy predložil Zväz predsedovi strany SMER-SD 24.2.2012, keď bolo viac-menej isté, kto bude zostavovať vládu a tiež to, že „redakčná“ skupina strany SMER-SD začne už pred voľbami pracovať na implementácii svojho volebného programu do programového vyhlásenia budúcej vlády.
  • Druhá príležitosť bola po voľbách, keď strana SMER-SD predložila začiatkom apríla na prerokovanie širokému okruhu partnerov „Programové zameranie strany SMER-SD na volebné obdobie 2012-2016“. Zväz predložil svoje stanoviská a návrhy k niektorým závažným otázkam tohto „Zamerania ...“ internou cestou sekretariátu strany SMER-SD (2.4.2012) a v rámci „pripomienkového konania“ ako člen AZZZ SR tiež prostredníctvom tohto autoritatívneho partnera vlády. Súbežne tieto stanoviská a návrhy Zväz zaslal ministrovi pôdohospodárstva Ing. Jahnátkovi (13.4.2012).
  • Na požiadanie Ministerstva zahraničných vecí SR sa Zväz osobitne vyjadril k formulácii zámerov a postupom vlády vo vzťahu k EÚ, vrátane aktualizácie stanoviska SR k reforme SPP na r. 2014-2020 (12.4.2012 a 3.5.2012).
  • Poslednú príležitosť Zväz využil po schválení návrhu programového vyhlásenia vo vláde SR v znení predloženom NR SR. Zväz zaslal svoje návrhy na čiastkovú úpravu tohto dokumentu v otázkach, ktoré predkladatelia v náležitom znení neakceptovali v predchádzajúcich fázach, predsedovi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, ... p. Mikulášovi Hubovi (2.5.2012) s požiadavkou uplatniť ich na pôde NR SR a znovu tiež ministrovi pôdohospodárstva Ing. Jahnátkovi, ako vplyvnému spoluautorovi vládneho programu za oblasť pôdohospodárstva.

Náš postup, odlišný od postoja a predstavy redakcie RN, vychádza zo skúsenosti, ako sa takéto dokumenty tvoria a kedy, v akej forme, s akým odôvodnením a na akú adresu je účelné stanoviská a návrhy predkladať, aby bola šanca, že ich autori dokumentu budú akceptovať. O tom, ako sme „uspeli“, budeme hovoriť po schválení Programového vyhlásenia vlády SR Národnou radou SR, možno aj v relevantnej tlači.

Vedenie Zväzu si je vedomé, že tento postup nie je mobilizáciou verejnej mienky ani agitačnou prezentáciou kritických alebo podporných stanovísk pred členskou základňou, ako tomu pripisujú zverejňovaním svojich stanovísk, požiadaviek a predstáv iní a dosť početní účastníci diskusií o agrárnej politike. Nepripájame sa však k tým, čo už vopred pochovávajú aj tie obmedzené zámery a opatrenia, ktoré by prispeli k prekonaniu následkov deštrukčnej agrárnej politiky predchádzajúcich vládnych garnitúr a to tak, že by aktívne vyplnili neveľký priestor, ktorý zostal národným orgánom členských krajín EÚ v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na r. 2012-2013 a ktorý sa im vytvára aj na r. 2014-2020.

S pozdravom

Ing. Milan Mišánik,v.r.

predseda ZPDaOS SR

Kalendár

Január 2023
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31